Информатика
(Инф)

  Учебното съдържание по предмета „Информатика” включва два раздела, в които студентите придобиват знания и изграждат умения по две компетенции:
1. Информационни умения и умения за устно презентиране.
2. Професионално разбиране за приложението на информационни технологии в професионалната практика.