Философия и въведение в сестринските грижи I курс
(ФВСГ I курс)

Дисциплината Философия и въведение в сестринските грижи е основна дисциплина в обучението на студентите, запознаваща ги с философията на сестринството, с развитието на грижите за болния в исторически, социален и международен аспект, с основните концепции и модели на сестринската практика; с изискванията и правилата за осъществяване на качества на сестрински грижи, с особеностите на комуникацията с пациента и близките му с научно-приложните изследвания в сестринската практика и др.